FAQ

Adgangsforhold

Klinikken ligger på 1. sal uden elevator, men jeg tilbyder video- og telefonkonsultation.

Videokonsultation

Klinikken tilbyder videokonsultation, kun via sundhed.dk  

Sygeforsikringen "danmark"

Hvis du er medlem af sygeforsikring "danmark", så er det muligt at få tilskud til samtaler hos mig

Klager

Klager over den sundhedsfaglige behandling indbringes til Styrelsen for Patientklager eller fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer. De vurderer om psykologen har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jr. Lov om psykologer. 

Klager vedr. praksisoverenskomsten sendes til Region Sjælland. Behandles af samarbejdsudvalget. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget.

Psykologen er forpligtet til afgive fuld oplysning om alle forhold og medvirker aktivt til udredningen af klagen. Psykologen  iværksætter handlinger til forbedringer af kvaliteten på baggrund heraf, hvis det er relevant.

Akkreditering

Min klinik er akkrediteret. Tanken med akkrediteringen er at sikre den bedst tænkelige oplevelse, hvor klienternes tryghed er i centrum. Målet med at vurdere, hvorvidt min klinik opfylder kravene jf Den Danske Kvalitetsmodel, er at sikre mine klienter høj service, at min kommunikation med mine klienter er så god som mulig, at jeg følger Bekendtgørelsen vedr. god journalføring, at datasikkerheden er i top, at jeg kan yde førstehjælp, hvis det bliver nødvendigt, at jeg lever op til forventningen om at holde min uddannelse ajour, så mine klienter kan regne med, at jeg har den viden, der skal til for at de kan få en up-to-date behandling, og meget mere. Spørg endelig, hvis du vil vide mere.